Slide background
دکتر انوشیروانی

دکتر مجید انوشیروانی

رسته پژوهشگر: هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر حمیدرضا قربانزاده

دکتر حمیدرضا قربانزاده

رسته پژوهشگر: هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر مهدی یوسفی

رسته پژوهشگر: هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر مجید جعفری نژاد بجستانی

رسته پژوهشگر:
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر حمید عبدی

رسته پژوهشگر: هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر یونس نجفیان رضوی

رسته پژوهشگر:
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

دکتر صادق شکری

رسته پژوهشگر:
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

خانم دکتر خرم پژوه

رسته پژوهشگر:
درجه تحصیلی/مقطع : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی

کلیه حقوق این سایت مربوط به طنین توسعه و تندرستی می باشد.